Kiedy komornik może zająć mieszkanie? Jak uniknąć utraty mieszkania?

Długi w banku, w instytucji finansowej, u prywatnego pożyczkodawcy… Kiedy komornik może zająć mieszkanie? Jeżeli dłużnik znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej, kłopoty pomnażane są wszczęciem wobec niego procedury egzekucji, mającej na celu odzyskanie należności przez wierzyciela. Wierzyciel jest w tym momencie inicjatorem postępowania, jednak aby doszło do zajęcia mieszkania przez komornika, muszą zostać wyczerpane mniej inwazyjne metody odzyskania środków finansowych. Dłużnik, który przez dłuższy czas nie wywiązuje się z płatności wobec instytucji, u której zaciągnął kredyt konsumencki, hipoteczny lub dla firmy pożyczkowej, która skusiła go ofertą szybkiej pożyczki bez dodatkowych zaświadczeń, z pewnością otrzyma wezwanie do zapłaty należności. Podobnie procedury wyglądają w przypadku zadłużenia podatkowego, rosnącego w Urzędzie Skarbowym lub w postaci składek dla ZUS. Instytucja, będąca wierzycielem, może bezpośrednio wzywać dłużnika do zapłaty zaległości, a gdy czynności te są bezskuteczne, wspomóc się firmą windykacyjną. Jeżeli dłużnik otrzyma zawiadomienie od windykatora z poleceniem uregulowania długu (Wezwanie do zapłaty z określonym terminem), nie powinien unikać kontaktu w sprawie regulacji zobowiązań. Pozytywne nastawienie do spłaty obciążenia, współpraca z windykatorem, któremu zależy na pozytywnym załatwieniu sprawy, są najlepszą metodą na uniknięcie zajęcia mieszkania przez komornika.

Od windykatora do komornika – jak wygląda procedura zajęcia nieruchomości?

Wierzyciel zadłużenia, bezpośrednio zainteresowany odzyskaniem swoich finansów, z całym przekonaniem będzie dochodził swoich racji nawet w przypadku unikania spłaty zadłużenia przez dłużnika w procedurze windykacji. Osoba zadłużona, która nie zdecyduje się na współpracę w celu spłaty długu, musi liczyć się ze skierowaniem przez wierzyciela sprawy do postępowania komorniczego. W przypadku, gdy komornik będzie zajmował się zajęciem nieruchomości, dłużnik i wierzyciel będą mieli do czynienia z komornikiem sądowym, ale jeżeli dojdzie do sytuacji, w której egzekucji komorniczej miałoby zostać poddane mieszkanie, muszą zostać wyczerpane inne możliwości:

 • egzekucja dóbr ruchomych (sprzęt wyposażenia domowego, samochód osobowy)
 • egzekucja świadczeń pieniężnych (zajęcie komornicze części wynagrodzenia dłużnika).

Zajęcie nieruchomości jest stosowane wtedy, gdy pozostałe formy rekompensaty zadłużenia nie pokryją wartości zadłużenia, dłużnik nie przejawia chęci spłaty zobowiązania w ratach, a mieszkanie, które miałoby stanowić przedmiot zajęcia, jest własnością dłużnika. Zanim jednak dojdzie do licytacji publicznej mieszkania, dłużnik ma sporo prawnie zagwarantowanych możliwości, dzięki którym może uniknąć utraty własnego M.

Czy mieszkanie wspólne małżonków może zostać zajęte przez komornika?

Zajęcie jest ostatnim wśród elementów procedury egzekucyjnej nieruchomości etapem, w którym komornik może wykonać czynności w odniesieniu do mieszkania, będącego wspólną własnością małżonków. Jeżeli dokonując zadłużenia, druga osoba w związku małżeńskim nie była świadoma powstających zobowiązań, komornik nie może zabrać wspólnej nieruchomości, tak samo w przypadku wynagrodzenia za pracę małżonka – chyba, że osobiście wykaże taką chęć celem szybszej spłaty długu. W przypadku zajęcia wspólnego mieszkania małżonków, decydującą rolę również odgrywa wierzyciel zadłużenia. Gdy małżonek zdecyduje się wyrazić formalny sprzeciw w odniesieniu do zajęcia komorniczego mieszkania, komornik powiadamia o tym fakcie wierzyciela. Pożyczkodawca ma w tej sytuacji tydzień na ustanowienie klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika. Jeżeli wierzyciel nie skorzysta z tej możliwości, istnieje możliwość umorzenia egzekucji mieszkania.

Zajęcie komornicze mieszkania – jakie są procedury?

Po złożeniu przez wierzyciela pisemnego lub ustnego (do protokołu) wniosku o zajęcie mieszkania dłużnika, komornik przystępuje do dwóch czynności:

 • wysyła dłużnikowi wezwanie do zapłaty z dwutygodniowym terminem, pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania mieszkania na cele licytacyjne,
 • jednocześnie wysyła do sądu, właściwego umiejscowieniu mieszkania wniosek o wpis do księgi wieczystej mieszkania o prowadzonej egzekucji.

Komornik podejmuje dalsze czynności w związku z egzekucją mieszkania wtedy, gdy tytuł wykonawczy jest na oboje małżonków. Jeżeli dłużnik nie skorzysta z możliwości spłaty zobowiązania, nawet w ratach, po ustaleniu z komornikiem, po dwóch tygodniach przygotowywana jest procedura oszacowania  i opisu mieszkania. Tej czynności dokonuje biegły, powołany przez komornika sądowego, prowadzącego postępowanie. Koszt wyceny pokrywa na tym etapie wierzyciel, który będzie dochodził odzyskania wkładu. Na opis i oszacowanie mieszkania przez biegłego, dłużnikowi przysługuje prawo złożenia skargi. Skarga na czynności komornika lub zasadność wyceny mieszkania stanowi nierzadko środek, dzięki któremu dłużnik przedłuża procedurę egzekucji mieszkania.

Jak uniknąć utraty mieszkania – skuteczne sposoby:

 • Regularne spłacanie zobowiązań pozwoli uniknąć egzekucji komorniczej,
 • Jeżeli sytuacja losowa uniemożliwia spłatę, warto współpracować z windykatorem,
 • Postępowanie komornicze to odsetki od początku – jak najszybciej warto pozbyć się zobowiązania,
 • Należy odpowiedzieć na wezwanie komornika do spłaty długu,
 • Jeżeli nie posiadasz środków, zaproponuj ugodę w postaci niedużych rat, rozłożonych w czasie,
 • Zaproponuj egzekucję części wynagrodzenia,
 • Jeśli dojdzie do wyceny mieszkania, masz możliwość złożenia skargi na treść opinii – zyskasz czas na uzyskanie środków spłaty,
 • Jeżeli mieszkanie jest własnością wspólną małżonków, niezadłużony małżonek może sprzeciwić się zajęciu mieszkania,

W sytuacji, gdy terminowa spłata zobowiązań finansowych zostaje uniemożliwiona, a bieżące środki nie wystarczają na spłatę całości zobowiązania, jedynym wyjściem jest spłata zadłużenia w niewielkich ratach, jednak aby komornik nie dochodził zajęcia mieszkania, należy przede wszystkim nie unikać kontaktu z urzędnikiem. Jedynie chęć współpracy oraz przyjęcie odpowiedzialności za swoje długi stwarza możliwość uwolnienia się z trudnej sytuacji, nie tracąc dobytku.

Dodaj komentarz